Innsatsledelse trenger beslutningsverktøy

Innsatsledelse trenger en støttefunksjon som presenterer relevant informasjon under aksjoner. Når tiden er essensiell, er det en utfordring å skaffe tilveie handterbar informasjon for innsatsledelse.

17.Okt 2021

Spennet i oppgaver og informasjon som innsatsledelse blir eksponert for, er ofte langt over hva hjernen klarer å handtere. For mye informasjon kan lede til overbelastning, og evnen til å sortere ut relevant informasjon opp mot de beslutninger som tas, kan være svært krevende.

For å kunne ta riktige beslutninger er man avhengig av å innhente og prosessere informasjonen man blir eksponert for på en effektiv og strukturert måte. På den måten kan man skape en god situasjonsforståelse og effektiv ledelse.

Visuelt intuitiv informasjon

Den mest effektive måten å formidle informasjon på er gjennom visuelle bilder, men det alene er ikke nok. Bildene må inneholde kun nødvendig informasjon og det må være intuitivt. Det er en hårfin balanse mellom håndterbar informasjon og overbelastende informasjon. Det er også viktig å forstå at det er en vesentlig forskjell på hva ledere med hvilepuls, og innsatsledere som tar kritiske avgjørelser på et øyeblikk, oppfatter av informasjon. Skal man lykkes må verktøyene tilpasses arbeidssituasjonen, og det er brukerens oppfatning som teller.

Brannvesens utfordringer

Når det oppstår en hendelse, er det fra første øyeblikk stort behov for informasjon. Tiden er essensiell, og det er en utfordring å skaffe tilveie håndterbar informasjon til innsatsledelse på kort tid. Det er få eller ingen brannvesen i Norge som har struktur, eller nok personell 24/7, til støtteoppgaver i en tidlig fase av en hendelse. De fleste brannvesen har også en utfordring med å ha nok kompetanse på de forskjellige digitale verktøyene.

IncidentShare® plattformen

Mange brannvesen har allerede i noen år hatt tilgang på et visuelt informasjonsverktøy gjennom 110-sentralene som benytter IncidentShare®. Det er en livestream plattform som deler bilder til innsatsledelse fra ulike kamera, eksempelvis via innringers mobil, drone, mastekamera, bodycam eller whiteboard kamera. Livestreaming har gitt verdifull intuitiv informasjon som har hatt stor betydning under mange aksjoner.

Streaming under skredet i Gjerdrum

Hendelsen hvor IncidentShare® har vært brukt i størst utstrekning til nå, ikke bare innad i brannvesen, men på tvers av aktører, var under raset i Gjerdrum. På 7 døgn ble det logget mer enn 550 timer med livestream, og på det meste var ca. 35 brukere innlogget på systemet samtidig. For å illustrere hvor mange timer med livestream som ble sett via 110-sentralens IncidentShare®, så ville det tatt en person over 40 døgn å se alt.

Nasjonal fagmyndighet

I brann-Norge er det generelt lite utvikling med å få inn nye intuitive beslutningsverktøy. Det har vært uttrykt ønske om en nasjonal fagkompetanse som bidrar med å finne gode digitale løsninger, men det blir nok ikke aktuelt i nær fremtid. Det blir den enkelte kommunes ansvar. Selv om nasjonal fagmyndighet ikke setter seg i hovedsetet og fører an, er det fortsatt mulig å få til løsninger.

Nye muligheter

Man kunne ønske seg et verktøy som kan dekke alt, men det ville vært en dårlig løsning. Det er bedre å bruke gode intuitive løsningene fra ulike aktører, og med dagens teknologi er det fullt mulig å ha god samhandling.

IncidentShare®, som er i bruk hos de fleste 110-sentraler, blir i løpet av året oppdatert med nye funksjoner og ny app. Det gir bedre muligheter for å dele informasjon til nærmere 200 brannvesen som i dag har tilgang til plattformen. En av de nye funksjonene som nå kan gi innsatsledelse hurtig informasjon, er skjermbilde deling. En operatør med eksempelvis viktig bygningsinfo, kart, logg, tidslinje osv., kan sitte hvor som helst med en pc og dele skjermbilde sitt i IncidentShare®. Innsatsledelse får øyeblikkelig opp skjermbildet på sin mobil, nettbrett eller skjerm i bil, uten å måtte ha tilgang til programmer for å finne denne informasjonen.

Lavt hengende frukter

Med enorm utvikling innenfor tekniske muligheter må brannvesen tenke nytt. Da kan de utnytte de eksisterende ressursene bedre. Det vil være naturlig å tenke på 110-sentralene, som er tilgjengelig 24/7 og som kan gi innsatsledelse informasjon tidlig. Brannvesen har også tilsyn/forebyggende avdelinger som sitter på informasjon som har betydning i noen hendelser. Dette er eksempler på interne lavt hengende frukter som vil gi store gevinster.

110-Sentraler som fagsentral

For å utnytte 110-sentralene som en støttefunksjon for innsatsledelse, må det legges til rette. Da passer det bra at det over tid har vært flere som har uttrykt at det er behov for å styrke 110-sentralene. Eksempler på uttalelser:

– Det må jobbes for en delingskultur der 110-sentralene kan ha en sentral rolle

–Det er behov for å styrke 110-sentraler

–110 sentraler må kunne lede i sanntid på operasjonelt nivå

–Det er behov for å styrke 110-sentralenes fullmakter

–110-sentraler må lede i sanntid på operasjonelt nivå – det øker muligheten for å lykkes

Med tilrettelegging kan flere 110-sentraler være involvert i en hendelse. Da blir det tilgang til flere ressurser som kan dele viktig informasjon. Delingsfunksjon i IncidentShare® mellom 110-sentraler, kommer i den nye oppdateringen. Det nye oppdrag-håndteringssystemet som er på vei inn i alle 110-sentraler legger til rette for mer samhandling.

Eksterne aktører

Det er også mange eksterne aktører som bidrar med informasjonsverktøy under en aksjon. Et eksempel kan være kartløsningen til kystverket eller Norsk Folkehjelp med SARTopo kart. Felles for alle aktører er at de har gode verktøy og dyktige operatører som med skjermdeling kan være en del av informasjonstilgangen til innsatsledelse i KO (kommandoplass), IL-KO (innsatsleders kommandoplass) og STAB (personale som utfører administrativt, planleggende og koordinerende arbeid), uten å fysisk være tilstede.

Les flere aktuelle saker her